met experts en bewoners

Programma van Eisen

met experts en bewoners

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen bouwde voort op de 8 sporen van het EVA Concept door middel van een interdisciplinair ontwerpproces.  Dat proces startte officieel in maart 1997, met een Stedenbouwkundig Atelier in Land en Bosch.  Deelnemers aan die eerste bijeenkomst waren de leden van de Projectgroep EVA-Lanxmeer, enkele medewerkers van de Sector Ruimte, stedenbouwkundig bureau BügelHajema, directieleden van Waterbedrijf Gelderland, overige nutsbedrijven, adviseurs van de Stichting E.V.A. als medeopstellers van het EVA Concept en een delegatie van 3 toekomstige bewoners uit de groep die aan de voorbereidende workshops met belangstellenden hadden deelgenomen. 

Spoor stedenbouw

 • Integratie van functies: wonen, werken, recreëren, locale voedselproductie
 • Sociaal gedifferentieerd woningaanbod met minimaal 30% betaalbare huur- en koopwoningen
 • Verkaveling die sociale verbanden bevordert
 • Hoge belevingskwaliteit (architectuur, stedenbouwkundige inrichting en natuur)
 • Project verbinden met de bestaande stad, maatschappelijk en ruimtelijk-architectonisch

 

Spoor landschap

 • Integratie van stedelijke, natuurlijke en agrarische elementen en functies
 • Behouden van bestaande landschappelijke en archeologische structuren en elementen
 • Versterken flora en fauna
 • Vier verschillende gebruikszones voor de buitenruimte (prive, gemeenschappelijk, openbaar, stadslandbouw)

 

Spoor mobiliteit

 • Stimuleren van openbaar vervoer en fietsgebruik
 • Autoluwe woonomgeving (geconcentreerd parkeren langs de randen van de wijk)

 

Spoor ketenbeheer

 • Sluiten van stofkringlopen
 • Verantwoord en duurzaam materiaalgebruik
 • Bio-ecologisch bouwen en beheren

 

Spoor water

 • Voorkomen van verdroging en wateroverlast (peilbeheer, infiltratie, retentie en vertraagde afvoer)
 • Voorkomen van vervuiling (scheiden van verschillende waterkwaliteiten, zuiveren, vasthouden / benutten van regenwater
 • Behouden, versterken en realiseren van natuurwaarden (water als inrichtingselement)

 

Spoor energie

 • Realiseren van een energie-arme en CO2 arme woon-werkwijk
 • Terugdringen van gebruik fossiele brandstoffen met de 'Trias Energetica', vraag beperken, duurzaam opwekken en verantwoord energiegebruik.
 • Woningen en bedrijfsgebouwen hebben vooruitstrevende energieprestatie. Woningen hebben maximaal energieverbruik van 40 GJ.  

 

Spoor participatie

 • Vroegtijdige en vergaande bewonersinvloed op vormgeving, type woningen, inrichting en beheer
 • Interactief planproces

 

Spoor communicatie en educatie

 • Optimaal gebruik maken van aanwezige kennis
 • Open planproces (kansen creëren en benutten)
 • Kennisvermeerdering op verschillende niveaus (land, stad, deelnemers en gebruikers)
 • Regelmatig verslagleggen voortgang Pilot-project (‘ontdekkingstocht i.p.v. marstempo’) ondermeer door gefaseerde uitvoering (ca. 50 woningen per jaar)

Het Programma van Eisen Lanxmeer, Waardevol Wonen en Werken is op 28 januari 1998 gepubliceerd door BügelHajema Adviseurs. BügelHajema heeft het programma van eisen Lanxmeer in een eco-raamwerk van de sporen energie, water, landschap en mobiliteit uitgewerkt, en daarmee een basis gelegd voor het stedenbouwkundig ontwerp.