Het EVA-Concept

samenvatting
inleiding
motivatie
programma van eisen
organisatie

Het EVA-Concept

De uitgangspunten voor het EVA Concept zijn in het kort:

  • inventarisatie van de ‘Genius Loci’: de bestaande kwaliteiten van de plek die bewaard moeten blijven en/of versterkt kunnen worden
  • het zoveel mogelijk sluiten van stof- en energiekringlopen en het zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen
  • locale en biologische voedselproductie terugbrengen in de belevingswereld van jong en oud
  • optimale verbinding van landschappelijke elementen en architectuur
  • optimale inbedding van duurzame waterhuishouding en duurzame energievoorziening in het stedenbouwkundig plan

 

Impressie van beelden in het EVA Concept

Het EVA Concept is gepubliceerd in de EVA Brochure. Hier volgt een inhoudelijke impressie van beelden in het EVA Concept geput uit de EVA Brochure.

… Een voorbeeldproject met een hoge architectonische kwaliteit en vormgegeven in harmonie met het omliggende (stads)landschap. Een woonwijk waar kringlopen weer beleefd kunnen worden, en waar een biologisch stadslandbouwbedrijf voedsel produceert in direct contact met de consument.

Nieuwe milieutechnieken, de ontwikkeling van een duurzaam energiebeleid, een hernieuwde visie op agrarische activiteiten zijn enkele antwoorden op vraagstukken van onze tijd. Evenzeer de ontwikkeling van een nieuwe ethiek vanuit de eigen verantwoording, solidariteit met mensen in andere delen van de wereld en een grote zorg voor de aarde. Dit vraagt verinnerlijking en begrip van velen in de samenleving voor de complexe opgaven waarvoor wij vandaag gesteld zijn.

Het stedenbouwkundig ontwerp en de infrastructuur zijn gericht  op ecologische en belevingskwaliteit. Dieren en plantenleven wordt bevorderd door bestaande ecosystemen te respecteren en door bewust mogelijkheden voor flora en fauna te creëren.

De energiezuinige woningen worden gebouwd met materialen die in alle fasen van hun levenscyclus: grondstofwinning, productie, transport, verwerking, gebruik en na de sloop een minimale milieubelasting opleveren.

Energie- en stofkringlopen worden vergaand gesloten. Door toepassing van verschillende vormen van duurzame energieopwekking, gecombineerd met lokale, kleinschalige afvalverwerking is het mogelijk vrijwel geheel af te zien van het gebruik van fossiele brandstoffen met behoud van alle comfort.

Regenwater wordt gebufferd en geïnfiltreerd. Afvalwater wordt plaatselijk gezuiverd en opnieuw gebruikt. De vraag naar drinkwater wordt op deze wijze tot een minimum teruggebracht. Door decentrale waterzuivering is een rioolaansluiting overbodig.

Een inspirerende woonwijk waar bewoners en bezoekers worden uitgenodigd om nieuwe leefgewoonten aan te nemen, waar kunst, cultuur en omgang met de natuur een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven vormen.

Bewoners en ondernemers die hun bedrijf in het EVA project willen vestigen worden uitgenodigd aan de totstandkoming mee te werken.

Drie pijlers

Drie elementen vormen de pijlers onder een toekomstige wijk

  • Minimaal 200 woningen, appartementen en kantoren
  • Een biologische stadsboerderij voor lokale voedselproductie en educatieve doelen
  • Het EVA Centrum voor integrale ecologie en maatschappelijke vernieuwing

 

Interesse voor het EVA Concept in Culemborg

Eind 1994 kwam Stichting E.V.A. in contact met de directeur van de Sector Ruimte van gemeente Culemborg, ir. Jan Goed, die veel affiniteit had met het EVA Concept. Al snel bleek binnen de gemeente serieuze belangstelling voor uitvoering ervan te bestaan. In 1995 volgden meerdere besprekingen. Eerst met de directeur Sector Ruimte en de portefeuillehouder milieu en vervolgens met het college van B&W. Culemborg was een groene en gemotiveerde gemeente met een vooruitstrevend bestuur. Zij wilden nieuwe stappen zetten op de weg naar duurzaamheid in de gemeente en de bewoners van de stad daarbij betrekken.