Functieverdeling

TOPLA, toetsing planontwikkeling

TOPLA, toetsing planontwikkeling

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2006 is besloten om een werkgroep op te richten die de ontwikkeling van bouwprojecten in de wijk nauwgezet volgt en bewoners hierover informeert.

Naamgeving

De werkgroep heeft de naam ‘toetsing planontwikkeling’ gekregen, afgekort: Topla.

Doelstelling

Het bewaken en controleren van bouwplannen conform de principes, uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals:

 1. vastgelegd in het samenwerkingsverband van gemeente, stichting EVA en BEL;
 2. vermeld in het bestemmingsplan;
 3. deze leven bij de huidige en aankomende bewoners.

 

Taken

 • Overzicht houden van de ontwikkelingen en uitvoering van plannen binnen de wijk.
 • Het bespreken met gemeente Culemborg van aanpassingen op het bestemmingsplan van de wijk, conform principes uitgangspunten en randvoorwaarden van de wijk;
 • in overleg met de gemeente er voor zorgen dat aanpassingen zo dicht mogelijk conform de uitgangspunten en randvoorwaarden worden ontwikkeld;
 • De gemeente en ontwikkelaars aanspreken op hun zorgplicht tot informatie en communicatie met huidige en aankomende bewoners. Huidige bewoners wonen inmiddels in een huis in de wijk. Aankomende bewoners zijn bezig met het ontwikkelen van (serieuze) plannen of het bouwen van een huis in de wijk.

 

Afbakening

 

Werkzaamheden

De werkgroep heeft een adviserende taak naar de bewoners en de gemeente. De leden van de werkgroep zijn niet verantwoordelijk voor de plannen die ontwikkeld worden door de gemeente. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor plannen en uitvoering ligt bij de gemeente. De werkgroep bewaakt de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten van de wijk. Deze zijn:

 • wonen in een ecologische wijk (energie, materiaal en tuinieren),
 • bewoners participatie,
 • inrichting groenlocaties (onderscheid tussen publiek, privé en mandelig),
 • voorbeeldfunctie voor nieuwe ontwikkelingen (experimenten).
 • sociale cohesie tussen bewoners.

Bij substantiele wijzigingen in uitgangspunten en bestemmingen in de wijk heeft de werkgroep voor standpuntbepaling afstemming met BEL bestuur.

Betrokkenheid:

In de wijk zijn een aantal bouwkavels onderscheiden. De werkgroep voert haar taken uit tot aan de aanvraag voor een bouwvergunning voor een kavel. Als bewoners zich niet kunnen vinden met de bouwvergunningaanvraag, dienen ze de reguliere weg van bezwaarschrift en juridische procedures te volgen. Individuele belangen en belangen met een nimby uitstraling worden individueel aangepakt en dus niet door de werkgroep. De werkgroep bemiddelt niet tussen problemen tussen een bewoner en de uitvoerder/bouwer.

 

Bemensing

In de werkgroep zitten huidige en aankomende bewoners van de wijk Lanxmeer te Culemborg. De werkgroep is samengesteld uit bewoners van verschillende buurten of hoven. In de werkgroep zit een afgevaardigde van TerraBella voor de afstemming tussen ontwikkeling en beheer. Voor continuïteit en werkverdeling is een werkgroep van tussen de 4 en 6 personen wenselijk. Voor het samenstellen van de werkgroep kan gebruik worden gemaakt van:

 1. Personen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan de werkgroep
 2. Personen die vanwege hun inzet en inspanning in het recente verleden benaderd kunnen worden voor de werkgroep
 3. Personen die vanwege kennis en ervaring wenselijk zijn om in de werkgroep zitting te nemen.

De huidige leden zijn: Adrieke van Herk, Erica Delgorge, Marnix van namen en Alexander van Setten

 

Beoordelingscriteria voor het ontwikkelen van nieuwbouw op nog beschikbare kavels in Lanxmeer

Uitgangspunt voor de beoordeling van de ontwikkeling van nieuwbouw binnen Lanxmeer is het bestemmingsplan Lanxmeer zoals vastgesteld in 2011 en de 8 sporen uit het Eva-concept Lanxmeer: (Stedenbouw, Landschap,  Mobiliteit, Ketenbeheer, Water, Energie, Participatie en Communicatie/educatie) 
Op basis hier van zijn 6 criteria vastgesteld aan de hand waarvan Topla bij elk nieuw plan adviseert richting gemeente en ontwikkelaar:

 1. Stedenbouw: zichtlijnen, hovenstructuur, mandelig gebied, schuren vast aan woningen, geen ‘Gamma’-schuttingen aan het eind van de achtertuinen; opstelplaatsen voor vuilnisophaal, kleurenpalet Lanxmeer.
 2. Landschap: verhouding groen – verhard, voldoende (grote) openingen tussen hoven en openbare ruimte tbv migratie van flora en fauna.
 3. Mobiliteit: centrale parkeerplaatsen aan de rand van de wijk, streven naar minder dan 2 parkeerplaatsen per nieuwe woning; toegankelijkheid van elke woning voor politie, brandweer en ambulance; goede voorzieningen voor lopen en fietsen.
 4. Ketenbeheer: gebruik milieuvriendelijke bouwmaterialen.
 5. Water: aansluiting op bestaande watersystemen in Lanxmeer.
 6. Energie: aansluiten bij bestaande energiesystemen in Lanxmeer; aansluiting op Thermo Bello; aanmoedigen nieuwe energiemogelijkheden (gasloos, wijkaccu’s, energie uit afvalwater…)

 

Contactpersoon: Marnix van Namen, topla@eva-lanxmeer.nl