Functieverdeling

Toetsing planontwikkeling Topla

Toetsing planontwikkeling Topla

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2006 is besloten om een werkgroep op te richten die de ontwikkeling van bouwprojecten in de wijk nauwgezet volgt en bewoners hierover informeert.

Naamgeving

De werkgroep heeft de naam ‘toetsing planontwikkeling’ gekregen, afgekort: Topla.

Doelstelling

Het bewaken en controleren van bouwplannen conform de principes, uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals:

 1. vastgelegd in het samenwerkingsverband van gemeente, stichting EVA en BEL;
 2. vermeld in het bestemmingsplan;
 3. deze leven bij de huidige en aankomende bewoners.

 

Taken

 • Overzicht houden van de ontwikkelingen en uitvoering van plannen binnen de wijk.
 • Het bespreken met gemeente Culemborg van aanpassingen op het bestemmingsplan van de wijk, conform principes uitgangspunten en randvoorwaarden van de wijk;
 • in overleg met de gemeente er voor zorgen dat aanpassingen zo dicht mogelijk conform de uitgangspunten en randvoorwaarden worden ontwikkeld;
 • De gemeente en ontwikkelaars aanspreken op hun zorgplicht tot informatie en communicatie met huidige en aankomende bewoners. Huidige bewoners wonen inmiddels in een huis in de wijk. Aankomende bewoners zijn bezig met het ontwikkelen van (serieuze) plannen of het bouwen van een huis in de wijk.

 

Afbakening

 

Werkzaamheden:

De werkgroep heeft een adviserende taak naar de bewoners en de gemeente. De leden van de werkgroep zijn niet verantwoordelijk voor de plannen die ontwikkeld worden door de gemeente. De beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid voor plannen en uitvoering ligt bij de gemeente. De werkgroep bewaakt de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten van de wijk. Deze zijn:

 • wonen in een ecologische wijk (energie, materiaal en tuinieren),
 • bewoners participatie,
 • inrichting groenlocaties (onderscheid tussen publiek, privé en mandelig),
 • voorbeeldfunctie voor nieuwe ontwikkelingen (experimenten).
 • sociale cohesie tussen bewoners.

Bij substantiele wijzigingen in uitgangspunten en bestemmingen in de wijk heeft de werkgroep voor standpuntbepaling afstemming met BELbestuur.

 

Betrokkenheid:

In de wijk zijn een aantal bouwkavels onderscheiden. De werkgroep voert haar taken uit tot aan de aanvraag voor een bouwvergunning voor een kavel. Als bewoners zich niet kunnen vinden met de bouwvergunningaanvraag, dienen ze de reguliere weg van bezwaarschrift en juridische procedures te volgen. Individuele belangen en belangen met een nimby uitstraling worden individueel aangepakt en dus niet door de werkgroep. De werkgroep bemiddelt niet tussen problemen tussen een bewoner en de uitvoerder/bouwer.

 

Bemensing

In de werkgroep zitten huidige en aankomende bewoners van de wijk Lanxmeer te Culemborg. De werkgroep is samengesteld uit bewoners van verschillende buurten of hoven. In de werkgroep zit een afgevaardigde van TerraBella voor de afstemming tussen ontwikkeling en beheer. Voor continuïteit en werkverdeling is een werkgroep van tussen de 4 en 6 personen wenselijk. Voor het samenstellen van de werkgroep kan gebruik worden gemaakt van:

 1. Personen die hebben aangegeven te willen deelnemen aan de werkgroep
 2. Personen die vanwege hun inzet en inspanning in het recente verleden benaderd kunnen worden voor de werkgroep
 3. Personen die vanwege kennis en ervaring wenselijk zijn om in de werkgroep zitting te nemen.

 

Contactpersoon: Monique Ramaekers, ramaekers.mc@gmail.com